Tháng 4

“ Dù ai đi đâu về đâu
Hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về
Dù ai buôn bán trăm bề
Tháng Tư ngày Tám thì về hội Dâu”


Những câu thơ trên không biết lưu truyền trong dân gian tự khi nào. Nó đã trở nên gần gũi và tự hào với những người dân miền quan họ. Dường như, trong tâm thức người dân Bắc Ninh, lễ hội chùa Dâu đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng. Là nơi người dân gửi gắm niềm tin của mình với các đấng thần linh.
by Luxstay

by Luxstay

Tour Miền Trung